DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Latvijas Daba

 
   
Ievadi >2 simbolus. Vārdus atdali ar tukšumu. Meklējot arī vārda vidū, priekšā liec %. Piem., zied %ava .
Precīzu vārdkopu meklēšanai lieto pēdiņas. Piem., "Misas dižpriede"
Tēmas > Augu valsts > Koki, krūmi > Diži koki > Saraksts ar izmēriem > Informācija no citiem avotiem

Informācija no citiem avotiem

Pie katra mūsu datu bāzē reģistrētā koka (tā detalizētajos datos) vajadzētu būt atsaucei uz katru no sekojošiem informācijas avotiem, kurā ir informācija par šo koku:

100 dižākie un svētākie 100 dižākie un svētākie, Guntis Eniņš, Lauku Avīze, Rīga 2008
Alūksnes novada dižkoki Alūksnes novada dižkoki, 2015;
http://www.aluksne.lv/15_00.php
DAP ozols http://ozols.daba.gov.lv/pub/ Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma "Ozols".
Desmit dižākie Rīgā "Desmit dižākie Rīgā", Indulis Krauze, žurnāls "Vides Vēstis" Nr.4 (119) 2009;
http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=119&what=28.
DL TAP Dabas parka "Daugavas loki" tūrisma attīstības plāns, 2011;
http://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-dabas-parks
Dundadznieks 2006 "Pagasta aizsargājamie koki", Dundadznieks, Nr. 10 (56) novembris 2006;
http://www.dundaga.lv/avize/d056_20061124.pdf.
ELP Enciklopēdija "Latvijas pagasti", 1. un 2. sējums, Preses Nams, Rīga 2001, 2002;
Informācija par Zemgales dabas pieminekļiem pieejama arī http://www.zemgale.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=422 .
Informācija par Ludzas rajonu - www.ludzasbiblio.lv .
Aptuvenas atrašanās vietas vairumam koku - www.vietas.lv.
J37 Koki - dabas pieminekļi Latvijā, Edv. Jansons, Daba un Zinātne, 1937
Jaunciema DAP Dabas lieguma Jaunciems dabas aizsardzības plāns, 2004;
http://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DL_Jaunciems-04.pdf.
JD Noteikumi "Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība":
2006.g. http://www.jpd.gov.lv/docs/e06/s/e06s006_m.htm ,
2001.g. http://www.jpd.gov.lv/docs/e06/s/e06s006_m.htm ,
1996.g. http://www.jpd.gov.lv/docs/e06/s/e06s006_m.htm
JND Noteikumi "Jēkabpils novada dižkoki, 2014";
http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=4668
JS Iezīmēts kādā no karšu izdevniecības "Jāņas Sēta" kartēm un/vai pieminēts tās aprakstošajā daļā.
KP Koks ir būtiska valsts aizsargājama kultūras pieminekļa daļa. Norādīts valsts aizsardzības numurs. Te netiek uzrādītas plašākas kultūras pieminekļu teritorijas (parki, muižu apbūves, vēsturiskie centri).
Kurzeme Kurzeme ..-..: Kurzeme, Sigurds Rusmanis, Ivars Vīks, "Latvijas Enciklopēdija", Rīga 1993;
Pirms domuzīmes norādīts nodaļas numurs, aiz - apraksta numurs
LGIA 1:10000 karte Elektroniski pieejama http://kartes.lgia.gov.lv/
LV 15 Latvijas Veģetācija 15, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Nacionālais Botāniskais dārzs, Rīga, 2007
Limbažu novada dižkoki Limbažu novada dižkoku saraksts. Daina Čakste, 2014
http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/ms/jaunumi/limbazu_novada_dizkoki_1/
Limbažu rajona dižkoki Dabas retumu krātuves informācija, 2005;
http://www.dabasretumi.lv/ParMums/Limbazu_koki.htm.
Norādīts kārtas numurs. Bojā gājušajiem kokiem - GB (Gājis Bojā)
Madona87 Aizsargājamie dabas objekti Madonas rajonā, 1987
http://www.madona.lv/tools/download.php?name=aizsargaajamie%20dabas%20objekti%20rajona.doc
NKM Koks apsekots 2010. gadā Igaunijas un Latvijas projekta "Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā" ietvaros.
Kvadrātiekavās norādīti mērījumi, kuri droši vai gandrīz droši nav veikti projekta ietvaros, bet izmantoti dati no iepriekšējo gadu speciālistu apsekojumiem.
Projekta Latvijas daļas lapa: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/projekts-kulturas-mantojums-?nid=907#jump
Publiski pieejamā projekta datu bāzes daļa:
http://mkt.vmd.gov.lv/cultural/
Piemiņas koki Piemiņas koki Latvijā un pasaulē, Jāzeps Vuškāns, Latgales Kultūras centra izdevniecība, Rēzekne 2004.
Vecāka versija pieejama "Latvijas Vēstneša" 2000.g. rakstā "Par mūsu vēstures zaļajiem pieminekļiem".
http://www.vestnesis.lv/ta/id/9969
http://www.vestnesis.lv/ta/id/10011
http://www.vestnesis.lv/ta/id/10112
http://www.vestnesis.lv/ta/id/10155
http://www.vestnesis.lv/ta/id/10213
R85 Rīgas vērtīgāko koku inventarizācija, Zinātņu akadēmijas Botāniskā dārza speciālisti, 1985
RD05 Aizsargājamie koki no aizsargjoslu kartes Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam.
Tajā attēloti apmēram 273 no 2005.g. SIVN vides pārskatā saskaitītajiem 93 valsts nozīmes un 299 vietējas nozīmes dižkokiem.
Daudzās jautājuma zīmes ir dēļ neprecīzi iezīmētas vietas kartē.
http://www.rdpad.lv/rpap/att_plans/
http://www.rdpad.lv/uploads/rpap/Grafiska%20dala/Aizsargjoslu_karte.pdf
RD09 un RD09v Attiecīgi vietējas un valsts nozīmes aizsargājami koki no Rīgas attīstības plāna 2006.-2018.gadam ar grozījumiem aizsargjoslu kartes (17. pielikums Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" Rīgas domes 2009. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)
Tajā attēloti 430 no 2009.g. SIVN vides pārskatā saskaitītajiem 743 vietējas nozīmes dižkokiem un 120 no 173 valsts nozīmes dižkokiem.
Šī karte, atšķirībā no 2005. g., dižkokus attēlo precīzi (parasti +/-10m).
http://www.rdpad.lv/rpap/rpap_ar_grozijumiem/
http://www.rdpad.lv/uploads/rpap_doc/3.4.2.galvenas_aizsargjoslas_un_aprobezojumi.pdf
RDC06 Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvdaļa,
2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
1.pielikums "Aizsargājamie svešzemju koki un dižkoki" un karte "RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns"
http://www.rdpad.lv/rvc/
Iekavās: koku skaits (ja norādīts), nr. VD datu bāzē, nr. kartē, aizsardzības kategorija, suga, piezīmes (ja ir).
Aizsardzības kategorijas: I - valsts nozīmes vietējo sugu dižkoki, II - valsts nozīmes svešzemju sugu dižkoki, III - vietējās nozīmes vietējo sugu dižkoki, IV - vietējās nozīmes svešzemju sugu dižkoki, V - ainaviski u.c. vērtīgie vietējie vai svešzemju koki, VII - īpaši retas sugas koki
RDC13 un RDC13v Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 2013. gada grozījumi.
Norādīti tikai tie koki, kas nav uzrādīti sākotnējā plānojumā (RDC06)
http://www.rdpad.lv/rvc/
RDD Detālplānojums Rīgā, karte.
http://www.rdpad.lv/detalplanojumi_tabula/
Iekavās: detālplānojuma nosaukums, detālplānojuma gads, informācija par koku
S74 Latvijas dižkoki un retie koki, Staņislavs Saliņš, Zinātne, Rīga 1974
Saraksti 1922 Saraksti aizsargu mežiem, dabas pieminekļiem un parkiem (vēlāk - Saraksti aizsargu mežiem, parkiem, alejām un dabas pieminekļiem), Valdības Vēstnesis, 1922-1937. No 1926.gada šeit tiek pasludināts, ka tiek sargātas visas brīvā dabā augošas īves.
TMNM 9529 Fotogrāfija no Tukuma muzeja krājuma. Engures kapi un baznīca pēc 1926.g. Apšu vietā divi ap 7m augsti koki.
Apskatāma grāmatās:
Agrita Ozola, Sintija Ozola "Engures pagasts", Tukuma muzejs, 20.lpp;
Agrita Ozola "Muižu stāsti", Tukuma muzejs 2009, 84.lpp
un rakstu krājumā "Tukuma novada kultūrvēsture. IV grāmata", Tukuma muzejs, 1999, 61.lpp
TMNM 40277 Fotogrāfija no Tukuma muzeja krājuma. Mācītājmuiža ap 1935. gadu. Tuvākā liepa id=186, tālākā id=187.
Apskatāma grāmatā:
Agrita Ozola "Muižu stāsti", Tukuma muzejs 2009, 84.lpp. Šajā pašā grāmatā ir mācītājmuižas fotogrāfija ar abām liepām 20.gs. 20.gados.
ZBR sabiedriskais monitorings Koks uzrādīts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa gada pārskatā.
ZG77 Valsts aizsargājamie dabas objekti Latvijas PSR teritorijā, Liesma, Rīga 1977 ("zaļā grāmata"): Valsts aizsargājamo Latvijas PSR teritorijā augošo dižkoku, savdabīgo, reto un introducēto koku saraksts
aizsargājamā aleja Koks atrodas dabas pieminekļa - aizsargājamās alejas teritorijā. Norādīts alejas numurs aizsargājamo aleju sarakstā.
http://likumi.lv/doc.php?id=123129
ancientsites.eu http://www.ancientsites.eu/index.php/lv/ Senās kulta vietas - Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte, Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam projekts
ambermarks.com Latvijas lielākie koki (Gatis Pāvils, 2009)
http://www.ambermarks.com/Rekordi/Koki.htm
ap Koks uzrādīts attiecīgās teritoriālās vienības attīstības programmā.
dabasretumi.lv Dabas retumu krātuves Latvijas izcilāko koku apkopojums, 2005
dizkoki.ex.lv Bauskas rajona dižkoku tabulas, 2005
ekoatlants.lv Latvijas ekotūrisma atlants, 2009. Informācija no objektu aprakstiem un/vai kartēm. Visus mērījumus veicis Aivars Jakovičs. Daļa no materiāla publicēta Aivara Jakoviča grāmatā "Šmerlis, Rīgas ekotūrisma ceļvedis", Jumava, Rīga 2012 un "Mežaparks, Rīgas ekotūrisma ceļvedis", Jumava, Rīga 2013
geocaching.com Izmantots par orientieri kādam no www.geocaching.com slēpņiem
jelgava.lv Dižkoki Jelgavā. Saraksts līdzīgs (bet ne identisks) šobrīd internetā neesošā teritorijas plānojuma sarakstam
http://www.jelgava.lv/index.php?id=111
jonins.mii.lu.lv Fotogrāfijas un apraksti no Dabas un vēstures retumu albuma (Jānis Sedols, Gerards Joņins, Maiga Jankevica, 2009) http://jonins.mii.lu.lv/ia/ia.htm
Pašlaik pieejamas tikai fotogrāfijas: http://www.panoramio.com/user/1612542
letonika.lv Fotogrāfijas un apraksti no Letonikas nodaļas "Mūsdienu Latvija attēlos" (Gatis Pāvils / Tilde, 2008). Maksas resurss, kas tiek abonēts daudzās bibliotēkās un mācību iestādēs.
ludzasbiblio.lv Informācija par kokiem no Ludzas bibliotēkas kultūrvēstures datu bāzes http://www.ludzasbiblio.lv/lv/vecaks/daba/koki
lv.wikipedia.org Informācija no Vikipēdijas
panoramio.com Panoramio fotogrāfijas, izņemot J.Sedola fotogrāfijas, kas pieejamas no jonins.mii.lu.lv
pirtslietas.lv Informācija par Latvijas pagastiem.
sauleskoks.org Imeras novada vides vērtības - projekts ekotūrisma attīstībai. Vides aizsardzības fonds, 2007.
stradini.lv RD Vides departamenta informācija par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" teritoriju, 2008
http://www.stradini.lv/upload/iepirkumi/4.pielikums.pdf
tourism.amatasdome.lv Amatas novada domes informācija par aizsargājamajiem kokiem un fotogrāfijas
http://tourism.amatasnovads.lv/
tp Koks uzskaitīts un/vai norādīts kartē attiecīgās teritoriālās vienības aktuālajā un/vai bijušajā teritorijas plānojumā.
vietas.lv Vietas.lv - Latvijas ceļvedis.
Kartē parasti ir 100-500m nobīdes no reālās koka atrašanās vietas.
Iekavās: "b/n" nozīmē, ka attiecīgajā vietā atrodas dižkoks, par kuru nekas vairāk nav zināms.
Ja beznosaukuma dižkoks kartē iezīmēts vidējā vai lielā ciemā vai tā tuvumā, tas parasti atrodas attiecīgajā ciemā, bet vietai, kurā tas iezīmēts, nav NEKĀDA cita sakara ar reālo atrašanās vietu.
Ar diviem blakus esošiem beznosaukuma dižkokiem parasti tiek "apzīmēti" parki un dendrāriji.
zalais-celvedis.org Zaļais ceļvedis - tūrisma objektu datu bāze Balvu, Ludzas un Rēzeknes rajoniem. Informācija un fotogrāfijas.

Izņēmumi:
  • RD05 - kartē dižkoku apzīmējumi var būt paslēpti zem kultūrvēsturiskajiem objektiem
  • tp - Izskatīti www pieejamie resursi, t.i., ap 95% Rīgas un Zemgales reģionos esošie teritoriju plānojumi un ap 60% no pārējiem.
  • ap - Izskatīti www pieejamie plānojumi.
  • Daži resursi tiek papildināti
  • Pie citiem informācijas avotiem parasti netiek norādīti avoti, kuros materiāls kopēts vai konspektēts no citur www pieejamiem avotiem.
    Ja teritorijas plānojuma informācija iegūta no datubāzes "Īpaši aizsargājamie koki", tad teritorijas plānojums kā informācijas avots netiek norādīts.
    Netiek atzīmēta arī novadu un pagastu lapās pieejamā informācija, ja tā ir arī attiecīgajos teritorijas plānojumos, kas pieejami www, un nav papildināta ar vērtīgu papildus informāciju vai fotogrāfijām.

Bez pārskaitītajiem resursiem kā informācijas avoti izmantotas arī citas www adreses, kuras atsaucēs norādītas pilnībā.

Kvadrārtiekavās ir komentāri par koka atrašanās vietu vai mērījumu.

Jautājuma zīme tiek lietota, lai norādītu, ka atbilsība starp mūsu datu bāzē un šajā avotā pieminēto objektu nav droša.

Iekavās norādīta tuvāka informācija (vai tās daļa) par koku, kas norādīta attiecīgajā avotā.

Tiek norādīts
* koku skaits šai sugai šajā adresē, ja tas pēc mērījumiem nav skaidrs (.. gab.)
* stumbra mazākais apkārtmērs metros 1.3m augstumam (..m). Dažkārt aizstāts ar diametru centimetros (d ..)
* augstums metros (..mh)
* vainaga projekcija metros (..x..) vai kvadrātmetros (..m2)
* suga, varietāte u.tml
* nosaukums, ja tas atšķiras no mūsu datu bāzē norādītā; "diž" esamība nosaukumā par atšķirību netiek uzskatīta
* adrese un atrašanās vietas apraksts
* cita veida interesanta informācija
* numurs Rīgas domes Vides departamenta datu bāzē "Dižkoki Rīgā" (RD-..)
* mērītājs un mērīšanas datums

Dažiem informācijas avotiem norādīta cita veida tuvākā informācija, kas augstāk aprakstīta pie attiecīgā avota. Semikols tiek lietots tikai, lai atdalītu vairāku tuvu augošu (ar vienu adresi apzīmētu) koku datus un nav droši zināms, kurš no aprakstītajiem kokiem atbilst datubāzē esošajam kokam. Dažkārt tiek norādīti arī acīmredzami neatbilstoša koka dati.
Ar slīpsvītru atdala atsevišķi mērāmu stumbru vai kopā saaugušu koku mērījumus. Domu zīme tiek izmantota, lai norādītu mērījumu robežas visiem koku grupas kokiem.

Informāciju no citiem informācijas avotiem sagatavoja Atis Klušs.

(c) Julita, 2008.- 2020.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv