DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Man nozīmīga literatūra

 

Jaunā Derība

(saņemta kā "Gideonu" dāvana 1991.g.).
Līdz Jaunajai Derībai nonācu pamazām, ilgi nevarēju to sākt lasīt, jo likās, ka tā ir cilvēkus pazemojoša. Spēcīgu stimulu lasīt deva S.Lazareva grāmatas, kurās autors nereti atsaucās uz Bībeli, izskaidrojot to un radot apjausmu par dziļajiem zemtekstiem, kā rezultātā savā dziļākajā būtībā Bīble nemaz neliek cilvēkam zemoties, toties sniedz vērtīgu informāciju. Tas ieinteresēja. Uzskatu, ka izlasīt bija vērts. Reizēm gan bija garlaicīgi, bet (reizēm gluži negaidīti) grāmata deva jaunas vērtīgas domas vai arī apstiprināja sevī tapušas un tikai uz savu pieredzi un pārliecību balstītas atziņas. Patika daudzie salīdzinājumi, kas nereti skanēja ļoti skaisti, pat ja tos līdz galam neizprata.
Citātos centos atspoguļot svarīgāko priekš manis, kas tieši man licies īpaši vērtīgs, vēlreiz pārlasāms no izlasītā Jaunajā Derībā. Nereti cilvēki spekulē ar Bībeli, minot faktus, kas Bībelē interpretēti pavisam ne tā, kā tiek apgalvots, tāpēc arī vairāki citāti domāti šādu izteikumu atspēkošanai.
Rakstot citātus izrādījās, ka vēl un vēl ko gribas izrakstīt un sanāca diezgan gari, bet galu galā no 410 Jaunās Derības lappusēm tas varbūt nemaz nav pārlieku daudz..
Pāvila vēstule romiešiem

(264.lpp.->) 13. (7) Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa.
(8) (..) Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. (9) Jo baušļi: tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie ir saņemami kopā šinī vārdā, proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. (10) Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara: tātad bauslības piepildījums ir mīlestība.
14. Nenovērsieties no tiem, kas ticībā vēl vāji, lai nekļūtu par viņu domu tiesnešiem. (2) Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. (3) Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd; bet tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu. (..)
(5) Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs, turpretim, visas dienas tur vienādas; ikviens lai pilnīgi turas savā pārliecībā! (6) Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro tam Kungam par godu un kas ko ēd, ēd tam Kungam par godu, jo viņš par to pateicas Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara tam Kungam par godu, jo arī viņš pateicas Dievam. (..)
(13) Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa krišanai.
(14) Es zinu un esmu pārliecināts Kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi: vienīgi tam, kas domā, ka tas nešķīsts, tam tas nešķīsts. (15.) Bet ja tavs brālis ēdiena dēļ ir noskumis, tad tu vairs nestaigā mīlestībā.(..)
(20) Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ! Viss gan ir šķīsts pats par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinās, tas ir par ļaunu. (21) Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina. (22) Tu paturi savu ticību, kas tev ir, Dieva priekšā. Labi tam, kas nešaubās lietās, kurās tam sava pārliecība, (23) bet tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā. Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks.
15. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. (..) (7) Tāpēc neatstumiet cits citu, kā arī Kristus mūs nav atstūmis, par godu Dievam.
 
Mateja evaņģēlijs

6. (2) Kad tu dod mīlestības dāvanas, neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā to dara liekuļi sinagogās un ielās, lai ļaudis pagodinātu. (..) (3) Bet kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko dara tava labā, (4) tā ka tava mīlestības dāvana paliek apslēpta.
(6)Bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā, (..)
(7)Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka viņi savas daudzvārdības dēļ tiks uzklausīti. (..) (9 ->) Tāpēc jums būs tā lūgt:
    Mūsu Tēvs debesīs,
    Svētīts lai top Tavs vārds.(..)
    Lai nāk Tava Valstība.
    Tavs prāts (..) lai notiek
    kā debesīs tā arī virs zemes.
    Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
    Un piedod mums mūsu parādus,
    kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
    Un neieved mūs kārdināšanā (..),
    bet atpestī mūs no ļauna.
    Jo Tev pieder valstība un spēks un godība mūžīgi. Āmen.

(16.lpp.->) 6. (19) Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā, un kur zagļi rok un zog, (20) bet krājiet sev mantas debesīs (..). (21) Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.
(25) Tāpēc es jums saku: - Nezūdaities savas dzīvības dēļ - ko ēdīsiet, ko dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. (..)
(26) Skataities uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz vairāk vērti (labāki) nekā viņi? (27) Kurš no jums zūdīdamies var pielikt mūžam kaut vienu olekti?
(28) Un kāpēc jūs zūdaities apģērba dēļ? Mācieties no puķēm laukā - kā tās aug: ne tās strādā, ne tās vērpj. (29) Bet es jums saku: pat ne Zālamans visā savā godībā nav bijis tā apģērbts kā viena no tām.
(30) Ja nu Dievs tā ģērbj zāli laukā, kas šodien stāv un rītu tiek iemesta krāsnī, vai tad ne daudz vairāk jūs? Ak, jūs mazticīgie! (32) (..) jūsu Debesu Tēvs zina, ka visa tā jums vajag. (33) Bet meklējiet vispirms Dieva Valstību un viņa taisnību, tad visas šīs lietas jums tiks piemestas.
(34) Tāpēc nezūdaities par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek savu pašas bēdu.
7. Netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti.
(7) Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. (..) (9) Jeb vai ir kāds cilvēks no jums, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? (..) (11) Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz?
(22.lpp.->) 10. (28) Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj, bet dvēseli nespēj nokaut (..). (29) Vai divus zvirbulīšus nepārdod par vienu artavu? Un neviens no viņiem nekritīs bez jūsu Tēva (ziņas). (..) (31) Tāpēc nebīstieties, jūs esat vairāk vērts nekā daudzi zvirbulīši.
(47.lpp.->) 24. (3) Bet viņam uz Eļļās kalna sēžot, mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi, sacīdami:- Saki mums, kad šīs lietas notiksies un kādas būs tavas atnākšanas un pastara laika zīmes? (4) Un Jēzus atbildēja un sacīja viņiem:- Pielūkojiet, ka jūs neviens nepieviļ, (5) jo daudzi nāks, manā vārdā sacīdami: Es esmu Kristus, un tie daudzus pievils.
(6) Jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. (7) Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce daudzās vietās. (8) Bet tas viss būs lielo bēdu iesākums.
(9)Tad tie jūs nodos mokās un nonāvēs, un jūs būsiet ienīsti no visām tautām mana vārda dēl. (10) Un daudzi apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru ienīdēs. (11) Un daudzi viltus pravieši celsies un daudzus pievils. (12) Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. (13) Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. (14) Un Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.
(15) Kad nu jūs redzēsit nopostīšanas negantību stāvam svētajā vietā, par ko pravietis Daniēls sacījis - kas to lasa, lai uzmana, (16) tad tie, ka Jūdejā, lai bēg kalnos. (17) Un kas ir uz jumta, lai nekāpj zemē iznest (mantas) no sava nama. (18) Un kas ir uz lauka, lai neatgriežas mājās paņemt savas drēbes. (19) Bet vai! topošajām mātēm un zīdītājām tajās dienās. (20) Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā. (..)
(29) Bet tūdaļ pēc šo bēdu dienām saule aptumšosies, un mēness nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm un debesu stiprumi sakustēsies. (30) Un tad parādīsies Cilvēka Dēla zīme pie debesīm, un tad vaimanās visas zemes ciltis un skatīs Cilvēka Dēlu nākam no debesu padebešiem ar lielu spēku un godību.
(36) Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs.
(43) Bet to saprotiet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā. (44) Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tai stundā, kuru jūs nedomājat.
 
Lūgsnas slimībā un ciešanās
 • Mateja evaņģēlijs:
  (53.lpp.->) 26. (39) Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā Tu gribi.
 • Pāvila vēstule romiešiem:
  (253.lpp.->) 5. (3) mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, (4) izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, (5) bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.

  Komentāri:
  B.B., 2010-11-05, 09:14 :   P A L D I E S !!!!!
  sandis, 2011-01-05, 01:07 :   Paldies!


  Teiksma, 2012-03-11, 02:01 :   Perfekts izvilkums! Es nebūtu varējusi labāk... Paldies!
  Ēriks, 2012-04-11, 18:38 :   Ļoti liels paldies, esmu jau sācis lasīt, grūta, bet patiesa lasāmviela.
  Maira, 2016-10-17, 21:18 :   Dzīvi vārdi!
  Jānis, 2018-11-08, 01:13 :   Atzīstami
  Anonīms komentētājs, 2020-10-19, 00:01 :   Paldies, ļoti noderēja!

  Spama dēļ ziņojumi, kas ietver pilnus linkus, netiek pieņemti.
  Vēlies komentēt?
  Vārds / segvārds:

  Komentārs par šo tēmu:

   

 • (c) Julita, 2008.- 2024.    

  dziedava.lv DZIEDAVA.lv