Koki un krūmi - Ludzas rajons - Boguslova (Bogostavova), m. apst. Isnaudas pag. 8 un 2, 09.08.79.

Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Salix caprea L. - pūpolvītols
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts